Вампирите во македонските верувања и и преданија

Македонски народни преданja

Скачать книгу целиком в формате pdf. Размер файла: 5.93 МБ.

Download this book in pdf. File size: 5,93 Mb

Содржина

Кон проучувањето на македонските народни преданjа ... 5

1. Историjата на Македониjа ... 25

2. Цар Александар Македонски ... 26

3. Александар Македонски и сестра му Ангелина ... 29

4. Александар Македонски ... 33

5. Принцезата Mapиja во Мариово ... 34

6. Нежанка ... 35

7. Марко Крале и самовилското млеко ... 37

8. Детето Крали Марко ... 37

9. Марко Крале станал jynaк ... 38

10. За Марко Крале смрт немало ... 39

11. Сестрите на Марко Крале ... 40

12. Модриште, Кичево и Девич ... 40

13. Марко Кралевике и орачот ... 41

14. Арапскиот цар го поканил Марко Кралевики ... 42

15. Марко Крале во затвор ... 43

16. Крали Марко и Филип Мацарина ... 43

17. Крали Марко и цар Мурат ... 44

18. Крале Марко и Веле Проматарче ... 45

19. Крале Марко и Турчиња налбатчиња ... 47

20. Градот и портата ... 48

21. Долна Порта ... 48

22. Калето на Марко Крале ... 49

23. Крали Марко и тапаните на ветар ... 50

24. Маркови Кули во Штип ... 50

25. Марко гради кула, а сестра му мост ... 51

26. Марко Крале го гради Исарот во Штип ... 52

27. Мрако Крале и оружjето ... 53

28. Жив е Марко Крале ... 53

29. Болен Доjчин ... 55

30. Али паша Jанински ... 56

31. Девоjката Велика ... 58

32. Кузман Капидан ... 60

33. Капидан девоjка ... 61

34. Ристе Лажо ... 62

35. Чучук Сулеjман ... 63

36. Чучук Суло ... 64

37. Проклетио Чучук Суло ... 65

38. Apaмиjaтa Дели Насуф ... 66

39. Apaмиjaтa Kajo ... 67

40. Рамазаница ... 68

41. Каљошова Колиба ... 69

42. Дваjца другари ... 70

43. Смртта на бежицата ... 71

44. Украденото богатство од турската банка во Битола ... 72

45. Калето во Тетово ... 73

46. Градењето на конаци во Тетово ... 76

47. Настануванjето на Крива Паланка I ... 76

48. Настануванэето на Крива Паланка II ... 77

49. Варош и Прилеп ... 77

50. Потеклото на името на Прилеп ... 79

51. Градскиот саат во Прилеп ... 79

52. Саатот во Штип ... 79

53. Потеклото на името на Куманово ... 80

54. Teкиja - Македонски Брод ... 80

55. Селото Разловци ... 80

56. Заробените руски воjници ... 82

57. Селото Секавец ... 83

58. Настанувањето на селото Пожарско ... 84

59. Селото Лавчани ... 85

60. Селото Сакулица ... 87

62. Селото Белацрква ... 89

63. Селото Желево ... 89

64. Селата Чеган и Пожарско ... 90

65. Селото Тажево ... 90

66. Селото Царевиќ ... 91

67. Населувањето на селото Смолани ... 91

68. Градот Негуш и зулумите на Турците ... 91

69. Основањето на селото Галичник ... 92

70. Реката Галик и Галичаните ... 93

71. Селото Грешница ... 94

72. Селото Малотино ... 94

73. Селото Лактиње ... 95

74. Настанувањето на селото Брезно ... 95

75. Настанувањето на селото Степанци ... 97

76. Настанувањето на селото Белоjшта ... 99

77. Селото Струпино (Воденско ... 100

78. Селото Раотинце ... 101

79. Селото Непроштено ... 101

80. Девоjката Нежанка и селото Нежилово ... 102

81. За селото Горица ... 103

82. Селото Пашино Руфци ... 103

82. Настанувањето на селото Радобил ... 104

84. Населувањето на Смилево ... 105

85. Настанувањето на Крушево ... 105

86. Селото Kpyшje ... 106

87. Селото Дрен ... 106

88. Основањето на селото Дмбени ... 107

89. Селото Кладник ... 107

90. Бела Трева ... 108

92. Настанувашето на селото Буф ... 110

93. Селото Козичино ... 112

94. Боула ... 113

95. Селото Црнуш ... 113

96. Пропаганде на Черкеското село ... 115

97. Местото Селиште ... 116

98. Запустеното село Раштани ... 116

99. Испустеното село Горно Отиштино ... 117

100. Испустеното село Елено Водица ... 118

101. Испустување на селото Подово ... 120

102. Испустеното Братимо Село ... 120

103. Паѓањето на Баргала ... 121

104. Коњушки град ... 122

105. Потеклото на името на Клепа ... 123

106. Клепа ... 124

107. Солун Град ... 125

108. Местото Мал Мисир ... 125

109. Месноста Коларица ... 126

110. Топилницата во селото Самоков ... 126

111. Калуѓерица I ... 127

112. Калуѓерица II ... 128

113. Аметкова Глава ... 129

114. Падарица ... 129

115. Апцовите ... 130

116. Арамидската Круша ... 131

117. Десетски Гумна ... 131

118. Поповец ... 132

119. Крвнинта ... '33

120. Омерова Падина ... '34

121. Ускови Падини ... 134

122. Царев Даб ... 135

123. Местото Брод ... 135

124. Местото Видуш и планината Пecjaк ... 136

125. Врвот Будимаш ... '36

126. Анови во Папрадишката планина ... 136

127. Мариово ... 37

128. Селото Маргарита ... 138

129. Бистренци и Дублљани ... '39

130. Невестински Дол ... 140

131. Вишна ... 140

132. Вишешница ... '41

133. Ридот Китка ... 142

134. Потурчување на една девоjка во село Пирава ... 143

135. Црвени Стени ... 144

136. Момина Чука ... 145

137. Момина Чука II ... 146

138. Смилкин Камен ... 147

139. Карпата "Смилов Камен" ... 147

140. Бабаjанин Дол ... 148

141. Фиданин Гроб ... 148

142. Божанов Гробм149

143. Зоина Чешма ... 150

144. Eгejcкото море150

145. Езерото Мализоња ... 151

146. Бела Вода ... 151

147. Асанчешма ... 152

149. Изворот Здражопиле ... 154

150. Царева Чешма ... 155

151. Ацпостолица ... 155

152. Joвaнoвa Чешма ... 156

153. Богатиново Кладенче ... 156

154. Доjчинов Кладенец ... 157

1.55. Царица ... 157

156. Пет Кладенци ... 158

157. Bojков Кладенец ... 158

158. Паголевскиот Гол ... 159

159. Кавгалиската Нива ... 160

160. Дервишка Нива ... 160

161. Дервишко Гумно ... 161

162. Попово Гумно ... 162

163. Ставрово Трло ... 162

164. Витаново Бачило ... 163

165. Калина Дупка ... 164

166. Спасеска Дупка под селото Нежилово ... 165

167. Пропаст - дупка без Kpaj ... 166

168. Pyпje ... 166

169. Пештерата Соколица ... 167

170. Лукоцова Пештера ... 170

171. Лобанова Пиштера ... 168

172. Витанова Пештера ... 168

173. Попов Дол I ... 169

174. Попов Дол II ... 170

175. Свин,и Дол ... 170

176. Цуново Долче ... 171

177. Врануи Дол ... 172

178. Заренски Дол ... 172

179. Ристов Камен ... 173

180. Здравчи Камен ... 173

181. Црн Камен ... 174

182. Црни Камења ... 175

183. Мемова Чука ... 176

184. Комитски Гробишта ... 176

185. Цаламарски Гробишта ... 177

186. Ларебичков Гроб ... 178

187. Митров Гроб ... 178

188. Глигоров Гроб ... 179

190. Пазов Гроб ... 180

191. Мушов Гроб ... 180

192. Темелков Гроб ... 181

193. Двата Гроба ... 182

194. Манастирите во Света Гора ... 182

195. Настанувањето на Манастирот "Свети Лоаким Осогов-ски" ... 183

196. Свети Jоаким Осоговски и настапувањето на манастирот ... 185

197. Градењето на Полошкиот манастир и дреновската црква ... 186

198. Манастирот Свети Спас во селото Чемарско ... 190

199. Свети Лован ... 191

200. Маркова Црква ... 191

201. Манастирот Трескавец ... 192

202. Местото "Свети Атанас" ... 192

203. Урнувашето на црквата во Мало Негоричаним193

204. 3меjот и девоjката од с. Старавина ... 195

205. Змеова Пештера ... 196

206. Змевот и Стоjнa ... 198

207. Змевот и девоjката ... 199

208. 3мeojua ... 200

209. Змеjот и девоjката што ja грабнал ... 201

Каталог на македонските преданиjа ... 203

Список на раскажувачите и предани]ата раскажани од нив ... 211

Регистер на личните иминња ... 215

Регистер на географските иминња ... 219

Речник ... 225